POZIV ZA RODITELJSKI SASTANAK

POZIV ZA RODITELJSKI SASTANAK

OBAVJEŠTAVAMO RODITELJE/SKRBNIKE KOJI SU PODNIJELI ZAHTJEVE ZA UPIS DJECE U JASLICE , TE SU ISTI POZITIVNO RIJEŠENI ( DJECA IZ OPĆINE GORNJI KNEGINEC) – DO 3 GODINE STAROSTI, DA ĆE SE RODITELJSKI SASTANAK ODRŽATI U SRIJEDU, 29. KOLOVOZA 2018. GODINE S POČETKOM U 16:30 SATI U PROSTRU VRTIĆA U GORNJEM KNEGINCU.
DNEVNI RED:
1. POLAZAK DJETETA U JASLICE – ADAPTACIJA
2. RAZNO
DJECU NIJE POTREBNO DOVODITI.

UPIS DJECE REZULTATI

Dječji vrtić Bubamara
Gornji Kneginec
Ulica učitelja Vjekoslava Kezele 8
42 204 Turčin
Tel: 042/690-661
ZAPISNIK
Povjerenstva za upis djece u vrtić
sa 1.sjednice Povjerenstva za upis djece u Vrtić održana, 29. lipnja 2018. godine s početkom u 08:00 sati.

Nazočni:
1. Branka Ptiček
2. Ivona Lukač
3. Jelena Neuberg
Ostali nazočni: Martina Hrnčić -ravnateljica
Povjerenstvo je konstatiralo sljedeće:
prema Planu upisa djece u Vrtić za pedagošku godinu 2018./19. predviđen je upis kako slijedi:
OBJEKT U KNEGINCU:
redoviti cjelodnevni program (do 10 sati) – 9 skupina ( 3 jasličke i 6 vrtićkih skupina )
redoviti poludnevni program (do 5 sati) – 1 skupina
OBJEKT U LUŽANU:
redoviti cjelodnevni program (do 10 sati) – 1 skupina (mješovita)
redoviti poludnevni program (do 5 sati) – 1 skupina (mješovita)
U slučaju manjeg broja prijavljene djece za formiranje skupine petosatnog programa, predviđena je integracija djece u desetosatni program.
Za program predškole planirana je jedna skupina u Knegincu i jedna skupina u Lužanu. U slučaju manjeg broja predviđena je integracija u redoviti program.
Nakon javne objave, u roku je pristiglo 78 zahtjeva za upis djece u vrtić, od toga:
VRTIĆ U KNEGINCU:
Za redoviti cjelodnevni program (do 10 sati) – 46 zahtjeva
Za redoviti poludnevni program (do 5 sati) – 21 zahtjeva
Za program predškole – 1 zahtjev
Za redoviti cjelodnevni program ( do 10 sati ) – 1 zahtjev
PODRUŽNICA U LUŽANU:
Za redoviti cjelodnevni program (do 10 sati): – 1 zahtjev
Za redoviti poludnevni program (do 5 sati) – 8 zahtjeva
Svi članovi Povjerenstva ima li su uvid u podnijete Zahtjeve za upis.
Zaključak: Povjerenstvo je jednoglasno (3 glasova ZA) donijelo sljedeću odluku o rezultatima upisa:
Obzirom na predviđene kapacitete u novoizgrađenom vrtiću, Dječji vrtić će tijekom pedagoške godine upisati svu prijavljenu djecu s područja Općine Gornji Kneginec ( 53-oje djece ) koja ostvaruju prednost pri upisu prema Pravilniku o upisu djece u Dječji vrtić Bubamara.
Ostala prijavljena djeca s područja vanjskih gradova i općina ( 25-ero djece) ostvariti će pravo upisa zaposlenjem novog kadra dječjeg vrtića, redoslijedom prema datumu podnošenje, primjenom metode bodovanja iz Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Bubamara.
Protiv Odluke iz članka 10. Stavak 9. Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić, podnositelj zahtjeva za upis imaju pravo žalbe. Žalba se podnosi Upravnom vijeću u roku od 8 dana od dane objave Odluke o rezultatima upisa. Žalba se u pisanom obliku dostavlja na adresu: Dječji vrtić Bubamara ,Gornji Kneginec, Ulica učitelja Vjekoslava Kezele 8
42 204 Turčin uz naznaku „ za Upravno vijeće“.

Obzirom da je od 25. svibnja 2018. godine na snazi Uredba o zaštiti osobnih podataka u Vrtiću, objava imena i prezimena djece nije dozvoljena, već se objavljuju brojevi urudžbenog broja zaprimljenih Zahtjeva.
POZITIVNO RIJEŠENI ZAHTJEVI ZA UPIS DJECE U VRTIĆ PREMA UDRUDŽBENOM BROJU:
1. 30/2018.
2. 31/2018.
3. 32/2018.
4. 37/2018.
5. 38/2018.
6. 40/2018.
7. 41/2018.
8. 44/2018.
9. 48/2018.
10. 49/2018.
11. 50/2018.
12. 51/2018.
13. 53/2018.
14. 54/2018.
15. 55/2018.
16. 56/2018.
17. 57/2018.
18. 58/2018.
19. 61/2018.
20. 62/2018.
21. 63/2018.
22. 64/2018.
23. 66/2018.
24. 67/2018.
25. 69/2018.
26. 70/2018.
27. 72/2018.
28. 75/2018
29. 76/2018.
30. 77/2018.
31. 78/2018.
32. 82/2018.
33. 86/2018.
34. 87/2018.
35. 88/2018.
36. 89/2018.
37. 90/2018.
38. 91/2018.
39. 92/2018.
40. 93/2018.
41. 94/2018
42. 96/2018.
43. 97/2018.
44. 98/2018.
45. 99/2018.
46. 100/2018.
47. 101/2018.
48. 102/2018.
49. 103/2018.
50. 104/2018.
51. 105/2018.
52. 106/2018.
53. 107/2018.

POZIV ZA UPIS DJECE

Na temelju članka 6. Pravilnika o upisu i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Bubamara Gornji Kneginec, Dječji vrtić Bubamara

OBJAVLJUJE
JAVNI POZIV

za upis djece rane i predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i obrazovanja
za pedagošku godinu 2018./2019. na području Općine Gornji Kneginec
I. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA UPIS
Dječji vrtići Bubamara primat će zahtjeve za upis djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja od 01. lipnja do 15. lipnja 2018. godine u vremenu od 07:00 do 15:00 sati i to za ostvarivanje sljedećih programa:
1. REDOVITI PROGRAMI U PETODNEVNOM RADNOM TJEDNU
- za djecu koja do 31. kolovoza 2018. navršavaju jednu godinu života pa do polaska u osnovnu školu
1.1. cjelodnevni 10-satni program
1.2. poludnevni 5-satni program – za djecu od navršene 3 godine života
2. KRAĆI PROGRAMI
2.1. Program predškole (250 sati godišnje)
- obvezan i besplatan za djecu u godini prije polaska u osnovnu školu, a koja nisu obuhvaćena redovitim programom
- djeca s posebnim potrebama mogu se uključiti u program predškole dvije godine prije polaska u osnovnu školu, a koja nisu obuhvaćena redovitim programom
2.2. Program igraonice (2x2 sata tjedno za djecu od navršene 3 godine)
II. DOKUMENTI UZ ZAHTJEV ZA UPIS

Roditelj/ skrbnik djeteta dostavlja:

1. Popunjeni i potpisani zahtjev za upis (obrazac dostupan u dječjem vrtiću i na web stranicama dječjeg vrtića Bubamara.
2. Rodni list ili izvadak iz matice rođenih (fotokopija) ili potvrdu s podacima o rođenju djeteta (bez obzira na datum izdavanja isprave) ili pisanu privolu roditelja da dječji vrtić može sam provjeriti podatke o rođenju djeteta u maticama rođenih,
3. Uvjerenje o mjestu prebivališta roditelja (presliku osobne iskaznice roditelja ili potvrdu nadležne PU o mjestu boravišta)
4. Presliku knjižice procjepljenosti djeteta
5. Ukoliko će biti potrebno naknadno će se po pozivu prilagati dokazi o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti kod upisa.
III. PREDNOST ZA UPIS U REDOVITE PROGRAME
Prednost pri upisu u Vrtić imaju djeca koja žive u Općini Gornji Kneginec.
Ukoliko Vrtić bude u mogućnosti upisati svu prijavljenu djecu neće se primjenjivati metoda bodovanja za ostvarivanje prednosti pri upisu.
U slučaju da se sva prijavljena djeca ne mogu upisati, primjenjivat će se metoda bodovanja kojom se za svaku utvrđenu prednost, ostvaruje određen broj bodova, uz prilaganje odgovarajuće dokumentacije kojom se pojedina prednost dokazuje:
- dijete oba zaposlena roditelja ...................................................................... 5
- dijete branitelja invalida............................................................................... 5
- dijete u godini prije polaska u osnovnu školu................................................ 5
- dijete roditelja koji sam skrbi o djetetu............................ ........................... 4
- dijete sa utvrđenim teškoćama u razvoju...................................................... 4
- obitelj s više djece....................................................................................... 3
- dijete uzeto na uzdržavanje........................................................................... 3
- dijete iz udomiteljskih obitelji....................................................................... 3
- dijete teško oboljelog roditelja/korisnika …………………………………. 3
- dijete čiji su roditelji korisnici socijalne pomoći........................................... 2
- dijete roditelja koji primaju doplatak za djecu……………….………….… 1
Ukoliko više djece ostvari jednak broj bodova, prednost pri upisu utvrđuje Povjerenstvo za upis djece pri čemu pravo prvenstva upisa ima dijete koje je starije prema datumu rođenja.
Nakon cjelovitog uvida i analize zahtjeva, Povjerenstvo za upis dostaviti će podatke Upravnom vijeću Vrtića o provedenom upisu.
Upravno vijeće donosi Odluku o upisu djece u pedagošku godinu 2018./2019., koja se objavljuje na oglasnim pločama centralnog i područnog vrtića i internetskoj stranici vrtića u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje zahtjeva za upis.
Za djecu koja ne mogu biti upisana u Vrtić utvrđuje se lista čekanja.
S liste čekanja djeca se upisuju u Vrtić nakon što se u nekoj od skupina oslobodi mjesto ili uz suglasnost načelnika Općine Gornji Kneginec uz predhodno osigurane potrebne uvjete za prihvat većeg broja djece.
Podnositelji zahtjeva za upis djeteta u Vrtić nezadovoljni Odlukom o upisu mogu u roku od 15 dana od dana objave podnijeti žalbu Upravnom vijeću Vrtića. Odluka Upravnog vijeća donesena povodom žalbe je konačna.
KLASA: 601-02/18-01/01
URBROJ: 2186/ 05-01-18-02
Gornji Kneginec, 28. svibnja 2018.

RODITELJSKI SASTANAK ZA LUŽAN BIŠKUPEČKI

OBAVIJEST
RODITELJIMA !

U SRIJEDU, 11. 04. 2018. GODINE U 15:30 SATI ODRŽATI ĆE SE RODITELJSKI SASTANAK U VRTIĆU LUŽAN BIŠKUPEČKI ZA SKUPINE „ LOPTICE „ I
„ JAGODICE.“

Mi koristimo kolačiće (cookies) u radu naših web stranica. Kolačići korišteni za bitne funkcionalnosti stranice su već postavljeni. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive Module Information