NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO PSIHOLOG/INJA/PEDAGOG/INJA

Dječji vrtić Bubamara

Gornji Kneginec

Ul. učitelja Vjekoslava Kezele 8

42 204 Turčin

KLASA:112-01/19-01/03

UR.BROJ: 2186/05-02/19-04

G. Kneginec, 13. 08. 2019. godine

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju ( N.N. broj 10/97., 107/07., i 94/13.) i članka 43. Statuta Dječjeg vrtića "Bubamara", Upravno vijeće Dječjeg vrtića „ Bubamara „ raspisuje

NATJEČAJ

za obavljanje poslova radnog mjesta

  1. 1.PEDAGOG/INJA / PSIHOLOG/INJA (m/ž) – 1 izvršitelja/ice na određeno nepuno radno vrijeme 20 sati tjedno do završetka projekta EU (18 mjeseci)

UVJETI za radno mjesto pedagog/inja/ psiholog/inja

-          završen diplomski sveučilišni studij ili diplomski specijalistički studij odgovarajuće vrste sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07,94/13)

-          položen stručni ispit za predškolski odgoj, ali nije uvijet

  1. 2.Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Uz pisanu zamolbu potrebno je priložiti sljedeće dokumente u preslici:

-          životopis

-          dokaz o stečenoj stručnoj spremi

-          dokaz o položenom stručnom ispitu ( ako je položen)

-          dokaz o hrvatskom državljanstvu

-          potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak niti prekršajni za neko djelo iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), ne stariju od 6 mjeseci

-          potvrdu Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu izrečenezaštitne mjere iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13), ne stariju od 6 mjeseci

-          elektronički zapis radno - pravnog statusa iz baze podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (izdan u vrijeme trajanja ovog natječaja)

  1. 3.Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicuMinistarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
    Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

  1. 4.Prijave s traženom dokumentacijom, u omotnici s naznakom „ za natječaj- “ potrebno je dostaviti poštom ili osobno na adresu:

Dječji vrtić „ Bubamara „

Gornji Kneginec

Ul. učitelja Vjekoslava Kezele 8

42 204 Turčin

  1. 5.Prijave koje nisu u skladu s ovim natječajem odnosno nepravodobne i nepotpune, neće biti razmatrane.
  2. 6.Rok za podnošenje prijava je osam ( 8 ) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanja i web stranici Vrtića.
  3. 7.O ishodu natječaja kandidati će biti obaviješteni roku od osam ( 8 ) dana od dana donošenja odluke o izboru na web stranici

Natječaj se objavljuje na mrežnim stranicama Zavoda za zapošljavnje, na web stranici Dječjeg vrtića „ Bubamara „ i oglasnim pločama Dječjeg vrtića „ Bubamara“ i traje od 14. 08. 2019. do 21. 08. 2019. godine.

                                                                                  Predsjednik Upravnog vijeća:

                                                                                              Ivan Trtinjak

Mi koristimo kolačiće (cookies) u radu naših web stranica. Kolačići korišteni za bitne funkcionalnosti stranice su već postavljeni. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive Module Information